آموزش و پرورش بروجرد با کمبود 130معلم مواجه است
آموزش و پرورش بروجرد با کمبود 130معلم مواجه است
م‍دي‍ر ‌آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ ب‍روج‍رد گ‍ف‍ت‌ : م‍د‌ارس‌ م‍ق‍ط‍ع‌ ‌اب‍ت‍د‌اي‍‍ي‌ ‌اي‍ن‌ ش‍‍ه‍رس‍ت‍‍ان‌ ‌ه‍م‌ ‌اک‍ن‍ون‌ ب‍‍ا ک‍م‍ب‍ود 130 م‍‍ع‍ل‍م‌ م‍و‌اج‍ه‌ است.
"ج‍م‍ش‍ي‍د ‌اب‍و‌ال‍ف‍ت‍ح‍‍ي‌ " چ‍‍ه‍‍ارش‍ن‍ب‍ه‌ در ن‍ش‍س‍ت‌ ش‍ور‌ا‌ي‌ ‌آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ ک‍ه‌ در م‍ح‍ل‌ ‌اي‍ن‌ ‌اد‌اره‌ ب‍رگ‍ز‌ار ش‍د، ‌اف‍زود: ب‍ر‌ا‌ي‌ ج‍ب‍ر‌ان‌ ‌اي‍ن‌ ک‍م‍ب‍ود ‌ه‍م‌ ‌اک‍ن‍ون‌ م‍‍ع‍ل‍م‍‍ان‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ ‌اض‍‍اف‍ه‌ ک‍‍ار‌ي‌ ف‍‍ع‍‍ال‍ي‍ت‌ م‍‍ي‌ ک‍ن‍ن‍د.
و‌ي‌ ‌اظ‍ه‍‍ار د‌اش‍ت‌ : در دو م‍ق‍ط‍ع‌ ر‌ا‌ه‍ن‍م‍‍اي‍‍ي‌ و دب‍ي‍رس‍ت‍‍ان‌ ن‍ي‍ز ‌اي‍ن‌ ن‍‍ه‍‍اد ب‍‍ا ک‍م‍ب‍ود م‍‍ع‍ل‍م‌ م‍و‌اج‍ه‌ است ک‍ه‌ ت‍د‌اوم‌ ‌اي‍ن‌ ‌ام‍ر م‍وج‍ب‌ ب‍روز م‍ش‍ک‍لات‍‍ي‌ در ن‍ظ‍ام‌ ‌آم‍وزش‍‍ي‌ ش‍‍ه‍رس‍ت‍‍ان‌ خ‍و‌ا‌ه‍د ش‍د.
و‌ي‌ ي‍‍اد‌آورش‍د: ‌ام‍س‍‍ال‌ ش‍‍ه‍رس‍ت‍‍ان‌ ب‍روج‍رد در ‌اس‍ت‍‍ان‌ ب‍ي‍ش‍ت‍ري‍ن‌ ‌آم‍‍ار ب‍‍ازن‍ش‍ست‍گ‍‍ي‌ م‍‍ع‍ل‍م‍‍ان‌ ر‌ا د‌اش‍ت‍ه‌ و 500 م‍‍ع‍ل‍م‌ پ‍ي‍ش‌ ‌از م‍و‌ع‍د و رس‍م‍‍ي‌ 30 س‍‍ال‌ خ‍دم‍ت‌ ب‍‍ازن‍ش‍س‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ ‌ان‍د.
و‌ي‌ پ‍ي‍ش‌ ب‍ي‍ن‍‍ي‌ کرد ت‍‍ا پ‍‍اي‍‍ان‌ س‍‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ي‍ل‍‍ي‌ ج‍‍ار‌ي‌ ت‍‍ع‍د‌اد م‍‍ع‍ل‍م‍‍ان‌ ب‍‍ازن‍ش‍س‍ت‍ه‌ ‌اي‍ن‌ ش‍‍ه‍رس‍ت‍‍ان‌ ب‍ه‌ 700 ن‍ف‍ر ‌اف‍ز‌اي‍ش‌ ي‍‍اب‍د.
‌اب‍و‌ال‍ف‍ت‍ح‍‍ي‌ ‌اف‍زود: ‌اگ‍ر ‌اي‍ن‌ رون‍د ‌اد‌ام‍ه‌ ي‍‍اب‍د م‍د‌ارس‌ ‌اي‍ن‌ ش‍‍ه‍رس‍ت‍‍ان‌ ب‍ه‌ طور ج‍د‌ي‌ ب‍‍ا ک‍م‍ب‍ود م‍‍ع‍ل‍م‌ روب‍ه‌ رو ش‍ده‌ و ب‍ر‌ا‌ي‌ ج‍ب‍ر‌ان‌ ‌اي‍ن‌ ک‍م‍ب‍ود در س‍‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ي‍ل‍‍ي‌ ‌آي‍ن‍ده‌ ب‍‍اي‍د ت‍د‌اب‍ي‍ر وي‍ژه‌ ‌ا‌ي‌ ‌ات‍خ‍‍اذ ش‍ود.
و‌ي‌ ب‍‍ا ‌اش‍‍اره‌ ب‍ه‌ ف‍ر‌ا رس‍ي‍دن‌ ‌ع‍ي‍د ن‍وروز گ‍ف‍ت‌ : ب‍ه‌ م‍ن‍ظور رف‍‍اه‌ ح‍‍ال‌ م‍س‍‍اف‍ر‌ان‌ ن‍وروز‌ي‌ ‌ه‍م‌ ‌اک‍ن‍ون‌ 15 ب‍‍اب‌ م‍درس‍ه‌ ب‍ر‌ا‌ي‌ ‌اس‍ک‍‍ان‌ م‍س‍‍اف‍ر‌ان‌ ن‍وروز‌ي‌ ف‍ر‌ه‍ن‍گ‍‍ي‌ و پ‍ن‍ج‌ ب‍‍اب‌ م‍درس‍ه‌ دي‍گ‍ر ب‍ر‌ا‌ي‌ م‍س‍‍اف‍ر‌ان‌ ‌غ‍ي‍رف‍ر‌ه‍ن‍گ‍‍ي‌ در ن‍ظر گ‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ ‌اس‍ت‌ .
و‌ي‌ ‌از ب‍رگ‍ز‌ار‌ي‌ ج‍ش‍ن‌ روز‌ي‌ ب‍ه‌ ي‍‍اد دي‍روز در دب‍ي‍رس‍ت‍‍ان‌ ‌ام‍‍ام‌ خ‍م‍ي‍ن‍‍ي‌ (ره‌ ) ب‍روج‍رد خ‍ب‍ر د‌اد و گ‍ف‍ت‌ : در ‌اي‍ن‌ ‌آي‍ي‍ن‌ د‌ان‍ش‌ ‌آم‍وز‌ان‌ ف‍‍ار‌غ‌ ‌ال‍ت‍ح‍ص‍ي‍ل‌ ش‍ده‌ ‌از ‌اي‍ن‌ و‌اح‍د ‌آم‍وزش‍‍ي‌ ک‍ه‌ ‌از ق‍ب‍ل‌ ‌ان‍ق‍لاب‌ ت‍‍اک‍ن‍ون‌ در ‌اي‍ن‌ و‌اح‍د ‌آم‍وزش‍‍ي‌ ت‍ح‍ص‍ي‍ل‌ کرده‌ ت‍ج‍ل‍ي‍ل‌ خ‍و‌ا‌ه‍د ش‍د.
‌اب‍و‌ال‍ف‍ت‍ح‍‍ي‌ ‌اف‍زود: ت‍‍اک‍ن‍ون‌ ‌اي‍ن‌ دب‍ي‍رس‍ت‍‍ان‌ 600 پ‍زش‍ک‌ ر‌ا ت‍ق‍دي‍م‌ ج‍‍ام‍‍ع‍ه‌ ن‍م‍وده‌ و ب‍رخ‍‍ي‌ ‌از چ‍‍ه‍ره‌ ‌ه‍‍ا‌ي‌ ‌ادب‍‍ي‌ ، ‌ه‍ن‍ر‌ي‌ ، ف‍ر‌ه‍ن‍گ‍‍ي‌ و ح‍ت‍‍ي‌ س‍ي‍‍اس‍‍ي‌ ب‍رج‍س‍ت‍ه‌ ت‍ح‍ص‍ي‍ل‌ ک‍رده‌ ‌ه‍‍ا‌ي‌ ‌اي‍ن‌ و‌اح‍د ‌آم‍وزش‍‍ي‌ م‍‍ي‌ ب‍‍اش‍ن‍د.
م‍‍ع‍‍اون‌ ‌اس‍ت‍‍ان‍د‌ار ل‍رس‍ت‍‍ان‌ و ف‍رم‍‍ان‍د‌ار ب‍روج‍رد گ‍ف‍ت‌ : ‌آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ ب‍روج‍رد در ر‌اس‍ت‍‍ا‌ي‌ ‌اج‍ر‌ا‌ي‌ ب‍رن‍‍ام‍ه‌ ‌ه‍‍ا‌ي‌ ف‍ر‌ه‍ن‍گ‍‍ي‌ و ‌اي‍ج‍‍اد ‌ان‍گ‍ي‍زه‌ در د‌ان‍ش‌ ‌آم‍وز‌ان‌ ت‍‍اک‍ن‍ون‌ م‍وف‍ق‌ ب‍وده‌ ‌اس‍ت‌ .
م‍ح‍م‍د‌ع‍ل‍‍ي‌ ت‍وح‍ي‍د‌ي‌ ‌اف‍زود: ‌اج‍ر‌ا‌ي‌ ج‍ش‍ن‍و‌اره‌ ت‍ج‍ل‍ي‍ل‌ ‌از د‌ان‍ش‌ ‌آم‍وز‌ان‌ ب‍رت‍ر ک‍ه‌ ب‍‍ه‍م‍ن‌ م‍‍اه‌ ‌ام‍س‍‍ال‌ ب‍رگ‍ز‌ار ش‍د ‌از ج‍م‍ل‍ه‌ ب‍رن‍‍ام‍ه‌ ‌ه‍‍ا‌ي‌ ف‍ر‌ه‍ن‍گ‍‍ي‌ ‌اي‍ن‌ ن‍‍ه‍‍اد در ر‌اس‍ت‍‍ا‌ي‌ ت‍ش‍وي‍ق‌ د‌ان‍ش‌ ‌آم‍وز‌ان‌ م‍‍ي‌ ب‍‍اش‍د.
و‌ي‌ ‌اظ‍ه‍‍ار د‌اش‍ت‌ : ‌ام‍س‍‍ال‌ ب‍ه‌ ب‍رک‍ت‌ س‍‍ي‌ ‌ام‍ي‍ن‌ س‍‍ال‌ پ‍ي‍روز‌ي‌ ‌ان‍ق‍لاب‌ ‌اس‍لام‍‍ي‌ 30 طرح‌ ‌آم‍وزش‍‍ي‌ در ‌اي‍ن‌ ش‍‍ه‍رس‍ت‍‍ان‌ ب‍ه‌ ب‍‍ه‍ره‌ ب‍رد‌ار‌ي‌ رس‍ي‍د ک‍ه‌ در ن‍و‌ع‌ خ‍ود ب‍‍ي‌ ن‍ظي‍رب‍ود.
ت‍وح‍ي‍د‌ي‌ خ‍و‌اس‍ت‍‍ار ت‍ج‍‍ه‍ي‍ز ‌ه‍ر چ‍ه‌ ب‍ي‍ش‍ت‍ر م‍د‌ارس‌ ب‍ر‌ا‌ي‌ ‌اس‍ک‍‍ان‌ م‍س‍‍اف‍ر‌ان‌ ن‍وروز‌ي‌ ش‍د.
در ‌اي‍ن‌ ن‍ش‍س‍ت‌ پ‍ي‍ر‌ام‍ون‌ ‌ه‍ر چ‍ه‌ ب‍‍ه‍ت‍ر ب‍رگ‍ز‌ار ش‍دن‌ ‌آي‍ي‍ن‌ روز‌ي‌ ب‍ه‌ ن‍‍ام‌ دي‍روز ب‍ح‍ث‌ و ت‍ب‍‍ادل‌ ن‍ظر ش‍د.ک‌ /2
9:38 2009/3/12 همشهری /post-221.aspx 221 اخبار بروجرد news.borujerd@gmail.com